Key-Box

KEY-BOX היא מערכת ייחודית המאפשרת לאנשים עם מוגבלות להפעיל כל קליד או לחצן במקלדת, ולשלוט על כל תנועות ולחצני העכבר באמצעות מתגים חיצוניים. ניתן להפעיל באמצעותה תוכנות, משחקי מחשב ועוד.
הערכה כוללת תוכנה ייעודית וקופסת מיתוג שניתן לחבר אליה עד 6 מתגים אישיים.
המערכת KEY-BOX פותחה במיוחד לאנשים עם מוגבלות פיזית או קוגניטיבית שאינם מסוגלים להפעיל מקלדת או עכבר באמצעים רגילים, וניתן להתאמה אישית לכל משתמש:
• קביעת משך לחיצה מינימלי להפעלת המתג- למניעת לחיצות אקראיות.
• קביעת משך הלחיצה בו יופעל המתג – גם אם הלחיצה הופסקה.
• קביעת מהירות תזוזת הסמן – בעת הפעלת העכבר.
• אפשרות שליטה על ארבעת כיווני העכבר באמצעות שני מתגים בלבד .
• הגדרת לחיצה כפולה בעת לחיצה בודדת.
כל ההגדרות נשמרות גם עם ניתוק המערכת מהמחשב או העברה למחשב אחר.

אינו מצריך עבודה עם תוכנות אינטרנטיות משלימות או מקלדת וירטואלית.
אינו מצריך סוללה או מקור מתח חיצוני.

ליצירת קשר

אבי רבינוביץ, מנכ"ל פטל 052-7224242, 07-222-30007, avir@milbat.org.il